تیم برنامه نویسی گروه تمدن

مرجع کامل فارسی برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

مترجم زبان BrainF**kبه زبان C

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

در این جا برنامه ای را مشاهده می نمایید که زبان BrainF**k را به C تبدیل می کند. اگرچه کد آن بسیار زشت است اما مهم این است که کار می کند!

سورس کد مترجم:

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <vector>

#define BF_BUFFER_MIN   "0"
#define BF_BUFFER_MAX "32768"

static const char* BF_HEAD = "#include <stdint.h>\n"
               "#include <stdio.h>\n"
               "\n"
               "#define BUFFER_MIN " BF_BUFFER_MIN "\n"
               "#define BUFFER_MAX " BF_BUFFER_MAX "\n"
               "\n"
               "int main(void)\n"
               "{\n"
               "  static uint8_t buffer[BUFFER_MAX];\n"
               "  static uint32_t index = 0;\n";
static const char* BF_IPTR = "  if (index < BUFFER_MAX)\n"
               "    ++index;\n"
               "  else\n"
               "    index = 0;\n";
static const char* BF_DPTR = "  if (index > BUFFER_MIN)\n"
               "    --index;\n"
               "  else\n"
               "    index = BUFFER_MAX - 1;\n";
static const char* BF_IVAL = "  ++buffer[index];\n";
static const char* BF_DVAL = "  --buffer[index];\n";
static const char* BF_PUTC = "  putchar(buffer[index]);\n";
static const char* BF_GETC = "  buffer[index] = getchar();\n";
static const char* BF_LOOP1 = "L$a:\n"
               "  if (buffer[index] == 0)\n"
               "    goto L$b;\n";
static const char* BF_LOOP2 = "L$b:\n"
               "  if (buffer[index] != 0)\n"
               "    goto L$a;\n";
static const char* BF_TAIL = "  return 0;\n"
               "}\n";

static std::string replace_all(const std::string& a, const std::string& b, std::string s)
{
  size_t pos = 0;
  while ((pos = s.find(a)) != std::string::npos)
    s.replace(pos, a.size(), b);
  return s;
}

static std::string chars2string(std::vector <char> chars)
{
  std::stringstream sstream;
  for (char c : chars)
    sstream << c;
  return sstream.str();
}

int main()
{
  int c, label = 1, nest = 0;
  std::cout << BF_HEAD;
  while ((c = std::cin.get())) {
    if (std::cin.eof())
      break;
    switch (c) {
    case '>': std::cout << BF_IPTR; break;
    case '<': std::cout << BF_DPTR; break;
    case '+': std::cout << BF_IVAL; break;
    case '-': std::cout << BF_DVAL; break;
    case '.': std::cout << BF_PUTC; break;
    case ',': std::cout << BF_GETC; break;
    case '[':
      std::cout << replace_all("$", chars2string({ char(label + '0'),
                      char(nest + '0') }), BF_LOOP1);
      ++nest;
      break;
    case ']':
      --nest;
      std::cout << replace_all("$", chars2string({ char(label + '0'),
                      char(nest + '0') }), BF_LOOP2);
      if (!(nest))
        ++label;
      break;
    default:
      break;
    }
  }
  std::cout << BF_TAIL << std::endl;
  return 0;
}

نمونه ورودی:

[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

خروجی مترجم:

#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

#define BUFFER_MIN 0
#define BUFFER_MAX 32768

int main(void)
{
  static uint8_t buffer[BUFFER_MAX];
  static uint32_t index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
L10a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L10b;
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  --buffer[index];
L10b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L10a;
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  putchar(buffer[index]);
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  if (index > BUFFER_MIN)
    --index;
  else
    index = BUFFER_MAX - 1;
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  putchar(buffer[index]);
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  --buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  ++buffer[index];
  putchar(buffer[index]);
  if (index < BUFFER_MAX)
    ++index;
  else
    index = 0;
  putchar(buffer[index]);
  return 0;
}

خروجی برنامه مترجم:

Hello World!

مثال برای حلقه تو در تو:

[[[[[[[[]]]]]]]]

خروجی مترجم:

#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

#define BUFFER_MIN 0
#define BUFFER_MAX 32768

int main(void)
{
  static uint8_t buffer[BUFFER_MAX];
  static uint32_t index = 0;
L10a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L10b;
L11a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L11b;
L12a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L12b;
L13a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L13b;
L14a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L14b;
L15a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L15b;
L16a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L16b;
L17a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L17b;
L18a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L18b;
L19a:
  if (buffer[index] == 0)
    goto L19b;
L19b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L19a;
L18b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L18a;
L17b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L17a;
L16b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L16a;
L15b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L15a;
L14b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L14a;
L13b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L13a;
L12b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L12a;
L11b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L11a;
L10b:
  if (buffer[index] != 0)
    goto L10a;
  return 0;
}

منبع: سایت cplusplus.com نوشته chrisname
ترجمه و ویرایش: مرجع فارسی سی پلاس پلاس به آدرس cplusplus.ir

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 1 تیر 1392 ، 05:58  

افزودن نظر

دوست عزیز و کاربر گرامی
نظرات بعد از بررسی در سایت درج خواهند شد.
مطمئنا از شنیدن انتقادهای شما خوشحال خواهیم شد.
دلیل فیلتر کردن نظرات صرفا جلوگیری از نظرات مغایر با اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد. امیدواریم ما را به خاطر این کار درک نمایید. با تشکر


کد امنیتی
بازنشانی